หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2565

ดูทั้งหมด

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2565

ดูทั้งหมด