สารจากผู้บริหาร

กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนใหญ่ ที่เคารพ กระผม นายธีรภัทร์ วงค์ดวน ในฐานะนายกองค์การบริหารตำบลดอนใหญ่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนล้วน มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

          สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

    นายธีรภัทร์ วงค์ดวน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

—————————————————————————————————————————-

คำกล่าวปฏิญาณตนและคำแถลงนโยบาย
ของ
นายธีรภัทร์ วงคดวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
ณ ห้องประชุมองค์กาารบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่