โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดย นางสาวศุภรดา ประสพสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และนางวัลภา เดชพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้

**การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด**