โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดยนายนายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ปาทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งลดการสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนใหญ่