แจ้งเตือนเพื่อการควบคุมโรคติดต่อโควิด-๑๙ถึงผู้ประกอบการตลาด

 ***เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ขอประชาสัมพันธ์*** เรื่องแจ้งเตือนเพื่อการควบคุมโรคติดต่อโควิด-๑๙ถึงผู้ประกอบการตลาดนัด ร้านค้าต่างๆ แม่ค้าและลูกค้า *** จำนวน 47 ร้านค้า ในเขตตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลดอนใหญ่เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ วัดแก้วรังสีนั้น ได้มีมติให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตำบลดอนใหญ่ออกตรวจสังเกตแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของผู้ประกอบการตลาดนัด แม่ค้าและลูกค้าเพื่อประเมินความปลอดภัยในการป้องกันโรคดังกล่าวที่ตลาดแยกไปอำเภอพิบูลมังสาหาร ปรากฏว่ามาตรการควบคุมดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและควบคุมได้ยากเนื่องจากสถานที่ไม่อำนวยต่อการจัดการ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ท่านได้ปฏิบัติด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้๑. เปลี่ยนสถานที่จำหน่ายสินค้าไปที่ตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบได้ควบคุมความปลอดภัยในการป้องกันโรคได้มากขึ้น ๒. เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการก่อสร้างและขยายถนนในช่วงแยกดังกล่าวซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป๓. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ถนนดังกล่าวและความปลอดภัยของทุกคนที่เดินทาง ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในการจัดเตรียมและขนย้ายอุปกรณ์ในการประกอบการในครั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ หากท่านมีปัญหาอุปสรรคโปรดแจ้งให้ทางเราทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ปล.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.ดอนใหญ่ ได้ส่งมอบหนังสือให้ผู้ประกอบการตลาดนัด ร้านค้าต่างๆ แม่ค้าและลูกค้า *** จำนวน 47 ร้านค้า เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว