องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดยนายธีรภัทร์ วงค์ดวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่