สารจากผู้บริหาร

กระผมนายนวลหงษ์ พรมดาว พร้อมทีมผู้บริหารประกอบด้วย นายวรชิต สะเอิ้ง รองนายกคนที่ 1   นางอุไร โสภาพ รองนายกคนที่ 2 นายหาญ สวัสดิพงษ์ เลขานุการ ซึ่งได้รับความไว้ว่างใจจากประชาชนในเขตตำบลดอนใหญ่เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมทีมผู้บริหาร เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลดอนใหญ่ ในการที่ได้ลงพื้นที่ช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมากระผมได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้อง กระผมได้สัญญาว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลดอนใหญ่เป็นตำบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลดอนใหญ่ ซึ่งสัญญาที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะความต้องการของชาวบ้านคืองานของเราที่ต้องทำ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ และผู้เข้าร่วมประชุกทุกท่านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ในวันนี้ ก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด 6 ด้าน ด้วยกัน ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลบะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว

6. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

    นายนวลหงษ์ พรมดาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

—————————————————————————————————————————-

คำกล่าวปฏิญาณตนและคำแถลงนโยบาย
ของ
นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
ณ ห้องประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่