สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นรูป “นกพิราบส่งสาร” ในวงกลม มีข้อความ “อบต. ดอนใหญ่” อยู่ที่ขอบด้านบนของวงกลม  และข้อความ “อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี” อยู่ที่ขอบล่างของวงกลม ดังรูป

                                                                                                             นกพิราบ   หมายถึง   ตัวแทนผู้ส่งสาร

                                                                                                             เอกสาร     หมายถึง   งานที่จะได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่  ประกอบด้วย 7 หมู่ ดังนี้

                    หมู่ที่  ๑  บ้านดอนใหญ่ใต้

                    หมู่ที่  ๒  บ้านดอนใหญ่เหนือ

                    หมู่ที่  ๓  บ้านบูรพา

                    หมู่ที่  ๔  บ้านโนนหนองบัว

                    หมู่ที่  ๕  บ้านทุ่งขุน

                    หมู่ที่  ๖  บ้านโคกสว่าง

                    หมู่ที่ ๗   บ้านกุดสมบูรณ์

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอศรีเมืองใหม่  ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่เป็นระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นระยะทางประมาณ  89  กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  42    ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  26,250   ไร่ 
ภูมิประเทศ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) เป็นต้น
 
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
   • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่
   • ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลวาริน  และตำบลคำไหล  อำเภอศรีเมืองใหม่
   • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
   • ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         ตำบลแก้งกอก  และตำบลวาริน  อำเภอศรีเมืองใหม่

           ตำบลดอนใหญ่มีถนนลาดยางเชื่อมติดต่อระหว่างอำเภอพาดผ่านคือทางหลวงหมายเลข  2134  จากอำเภอตระการพืชผลไปยังอำเภอโขงเจียมเป็นระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงหมายเลข 2135 จากสามแยกบ้านดอนใหญ่เหนือ  ไปถึงอำเภอศรีเมืองใหม่  มีระยะทางประมาณ   6  กิโลเมตร  และมีถนนลาดยางของ รพช. จากบ้านดอนใหญ่ใต้ไปอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร

ประชากรและจำนวนหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,495 คน แยกเป็นชาย 2,254 คน หญิง 2,241 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,167 ครัวเรือน ( ข้อมูลสำนักทะเบียน อำเภอศรีเมืองใหม่ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2562 )
 
 
ตารางหมู่บ้านภายในตำบลดอนใหญ่
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม (คน)
1
บ้านดอนใหญ่ใต้
252
568
457
925
2
บ้านดอนใหญ่เหนือ
241
477
456
933
3
บ้านบูรพา
222
444
467
911
4
บ้านโนนหนองบัว
161
311
324
635
5
บ้านทุ่งขุน
64
126
127
253
6
บ้านโคกสว่าง
54
81
87
168
7
บ้านกุดสมบูรณ์
173
347
323
670
           
รวม
1,167
2,254
2,241
4,495

สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้

–  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

–  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

–  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        ๘  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

–  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ       ๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

การปศุศัตว์

–  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

โค       ๔๕๕    ตัว         กระบือ  ๑๒๕   ตัว                สุกร     ๖๐          ตัว

เป็ด      ๕๒๑    ตัว         ไก่        ๑๑๕   ตัว               อื่นๆ          ๘๑๕    ตัว

การบริการ

โรงแรม                     –         แห่ง

ร้านอาหาร                 ๘        แห่ง

โรงภาพยนตร์              –         แห่ง

สถานีขนส่ง                 –         แห่ง

ร้านเกมส์                   ๑     แห่ง

อุตสาหกรรม

–  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   ๑๑   แห่ง

                        (มีคนงานต่ำกว่า  ๕  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท)

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    ๑        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน        ๓        แห่ง

บริษัท                       –         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  –     แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด          –         แห่ง     ตลาดสด                    ๑        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ                ๓๑      แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                  ๑        แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             –      แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม

                              ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

                              ๒. กลุ่มจักรสาน ทอเสือใบเตย