รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนใหญ่ ร่วมรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerrance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ที่จะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล