ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ดอนใหญ่ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 27 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดย นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ดอนใหญ่ เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือ เนื่องจากมีโครงการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถนำโครงการดำเนินการได้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพื่อเป็นการสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมทางท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่จะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุม ไปวางแผนในการดำเนินโครงการต่อไป