ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี