ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2565 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ทางคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ โดย นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยมี ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหาลือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา