ประชุมคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ 2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/65 โดย นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยมี ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหาลือในประเด็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/65 กรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของชาวบ้าน