ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 โดย นางสาวศุภรดา ประสพสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยมี ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหาลือในประเด็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 กรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของชาวบ้าน