ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ดอนใหญ่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 19 เมษยน 2566 ประชุมคณะกรรมการสนับบสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 โดย นางสาวศุภรดา ประสพสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยมี ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหาลือในประเด็นการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 กรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของชาวบ้าน