ประชาสัมพันธ์ติดตั้งจุดสแกน QR code ฮักอุบล

ประชาสัมพันธ์ติดตั้งจุดสแกน QR code ฮักอุบลและคุณหลวงชวนโหวต คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ 7 หมู่บ้าน ภายในเขตตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี