ประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้ออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/65 ในการจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนได้ตรงต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด หมู่ที่ 1-7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี