ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

หมู่ 2 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250

หมายเลขโทรศัพท์. 045-429552

ติดต่อ สำนักปลัด กด 1

ติดต่อ กองคลัง กด 2

ติดต่อ กองช่าง กด 3

ติดต่อ กองการศึกษาฯ กด 4

ติดต่อ ปลัด กด 5

ติดต่อ นายก กด 6

ติดต่อ Operatot หรือ ประชาสัมพันธ์ กด 0

โทรสาร. 045-252700

E-mail : saraban_06340207@dla.go.th

ว็บไซต์ : www.donyhai.go.th