ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

หมู่ 2 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250

สำนักปลัด โทร. 045-252700

กองคลัง โทร. 045-429552

โทรสาร. 045-252700

E-mail : donyhai76701@gmail.com