กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่