กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)