การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 48 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายนวลหงษ์ พรมดาว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่