การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ออกประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565