ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ