หน้าแรก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน

กิจการสภา

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

งานแห่เทียนพรรษา 2565_๒๒๐๗๒๑
งานแห่เทียนพรรษา 2565_๒๒๐๗๒๑
S__4562968
S__4562968
S__11239429
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ "ร่วมใจต่อต้านการคอร์รัปชั่น"
S__11239429
285668800_386738220074660_2710698041301808822_n
285668800_386738220074660_2710698041301808822_n
S__12050436

Big Cleaning Day 2565

S__12050436
previous arrow
next arrow

ดอนใหญ่ อบต.

7 พ.ย. 2022

ดอนใหญ่ อบต.

23 ส.ค. 2022

ดอนใหญ่ อบต.

15 ส.ค. 2022

ดอนใหญ่ อบต.

11 ส.ค. 2022

ดอนใหญ่ อบต.

27 ก.ค. 2022
โหลดเพิ่ม
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/11/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว383723/11/256523/11/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว383223/11/256523/11/2565
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565)กพส.มท 0810.6/ว382222/11/256523/11/2565
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.2/ว381622/11/256523/11/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว381822/11/256523/11/2565
แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [แบบรายงาน 1-4]     [แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (word)] [หนูน้อยปลูกผักสวนครัว]กศ.มท 0816.4/ว383123/11/256523/11/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว383623/11/256523/11/2565
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีสน.คท.มท 0808.3/ว871322/11/256523/11/2565
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว871422/11/256523/11/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัดกพส.มท 0810.6/ว382122/11/256523/11/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว384023/11/256523/11/2565
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว384023/11/256523/11/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว383223/11/256523/11/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว383723/11/256523/11/2565
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว871422/11/256523/11/2565
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีสน.คท.มท 0808.3/ว871322/11/256523/11/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว383623/11/256523/11/2565
แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [แบบรายงาน 1-4]     [แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (word)] [หนูน้อยปลูกผักสวนครัว]กศ.มท 0816.4/ว383123/11/256523/11/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว381822/11/256523/11/2565
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.2/ว381622/11/256523/11/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัดกพส.มท 0810.6/ว382122/11/256523/11/2565
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565)กพส.มท 0810.6/ว382222/11/256523/11/2565
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะ และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทยกสว.มท 0820.2/ว872222/11/256522/11/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม]สน.บถ.มท 0809.4/ว382422/11/256522/11/2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566สน.คท.มท 0808.3/ว868021/11/256522/11/2565
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 [แบบรายงาน 1]     [แบบรายงาน 2]กพส.มท 0810.6/ว376921/11/256522/11/2565
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566กพส.มท 0810.6/ว377021/11/256522/11/2565
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทยกพส.มท 0810.3/ว378721/11/256522/11/2565
ประกาศผลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 [รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล]     [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว373814/11/256522/11/2565
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บรรจุภาค/เขตอื่น)สน.บถ.-21/11/256521/11/2565
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564สน.บถ.-21/11/256521/11/2565